Zástupca starostu 2014 - 2018

   Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
Politická nominácia: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a solidarita
Kandidatúra 
za volebný obvod:
  2
Funkcie:

• Zástupca starostu
• Člen Miestnej rady mestskej časti

• 
Predseda Komisie pre udeľovanie verejných uznaní
   a vyznamenaní mestskej časti

• Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
• Člen Finančnej komisie mestskej časti
• Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  Košice-Sídlisko Ťahanovce

• Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice
• Člen Mestskej rady mesta Košice
* Predseda Komisie školstva, športu a mládeže mesta
   Košice
* Člen Finančnej komisie mesta Košice
* Člen Komisie životného prostredia, ochrany zdravia a
   verejného poriadku mesta Košice
* Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
   verejných funkcií mesta Košice

Kontakty:
Elektronická adresa:
Mobilný telefón:


zastupca@tahanovce.sk
+421 903 601 629