Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu - volebné obdobie - 2010-2014

  PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.
(predseda)
PhDr. Mgr.Jaroslav Hirman
  Ing. Peter Bozogáň Ing. Peter Karabaš