6. zasadnutie MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

23.09.2015
  23. september 2015
Program:
  1) Otvorenie.
  2) Schválenie programu miestneho zastupiteľsrva a procedurálne úkony.
  3) Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.
  3a) Informácia o činnosti zástupcu starostu od ustanovenia do funkcie.
  4) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.
  5) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 1.polrok 2015.
  6) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2015 - Čerpanie rozpočtu za 1.polrok 2015.
  7) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2015 - 3.zmena rozpočtu.
  7a) Kultúrne podujatia.
  8) Určenie platu starostu mestskej časti podľa zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch sterostov obcí a primátorov miest v znení neskoeších predpisov.
  9) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 2.štvrťrok 2015.
  10) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 2/2015 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
  11) Návrh na Cenu KSK resp. predsedu KSK na rok 2015.
  12) Informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií o činnosti komisie.
  13) Interpelácie.
  14) Otázky poslancov.
  15) Rôzne.
  16) Záver.