5. zasadnutie MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

17.06.2015
  17. jún 2015
Program:
  1) Otvorenie.
  2) Schválenie programu miestneho zastupiteľsrva a procedurálne úkony.
  3) Majetkoprávne usporiadanie pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce - vyžiadanie stanoviska.
  4) Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.
  5) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.
  6) Záverečný účet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014.
  7) Výročná správa MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014.
  8) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014.
  9) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2015 - Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2015.
  10) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2015 - 2.zmena rozpočtu.
  11) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 1.štvrťrok 2015.
  12) Zmeny a doplnky k VZN č. 1/2011 O zriadení predajného miesta na predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov.
  13) Informácia predsedu Komisie výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia o činnosti komisie.
  14) Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií na 2.polrok 2015.
  15) Harmonogram poslaneckých dní na 2.polrok 2015.
  16) Interpelácie.
  17) Otázky poslancov.
  18) Rôzne.
  19) Záver.