3. zasadnutie MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

18.03.2015
  18. marec 2015
Program:
  1) Otvorenie
  2) Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
a procedurálne úkony
  3) Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
  4) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
  5) Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
číslo 1/2015

o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce
  6) Zásady odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
  7) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2015 - 1.zmena rozpočtu
  7a) Určenie platu zástupcu starostu MČ
  7b) Schvaľovanie investičných zámerov
  8) Rozšírenie Komisie komunitného rozvoja kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
  9) Doplnenie členov Komisie komunitného rozvoja kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
  10) Prerokovanie petície občanov za vybudovanie ihriska a venčoviska pre psov
v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
  11) Návrhy na Cenu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce na rok 2015
  12) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 4.štvrťrok 2014
  13) Interpelácie (v dôsledku technickej závady záver chýba)
  14) Dopyty  (v dôsledku technickej závady chýbajú celé)
  15) Rôzne  (v dôsledku technickej závady úvod chýba)
  16) Záver
    mp3