2. zasadnutie MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce (mimoriadne zvolané)

28.01.2015
  28. január 2015
Program:
  1) Otvorenie
  2) Procedurálne úkony a schválenie programu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  3) Zámena pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce medzi mestom Košice
a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice-Sídlisko Ťahanovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov
pre mesto Košice
    fakty
list Mgr. Patrika Vojteka
návrh vo veci zámeny - JUDr. Kováčik
diskusia, p. Labaš, p. Bártečková, p. Jarkovský, p. Stanichovič, p. Rovinský, p. Špak
pokračovanie diskusie, p. Poláček,
dokončenie diskusie a hlasovanie
  4) Poverenie zástupcu starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 15
a zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
  5) Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
k návrhu programového rozpočtu MČ na roky 2015, 2016, 2017
  6) Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2015-2017 – návrh
  7) Plán práce hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2015
  8) Personálne doplnenie Komisie výstavby, dopravy, životného prostredia
a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  9) Personálne doplnenie Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu
  19) Záver
    mp3