1. zasadnutie MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce (ustanovujúce)

10.12.2014
  10. december 2014
Program:
  1) Otvorenie
  2) Určenie zapisovateľa ustanovujúceho miestneho zastupiteľstva
  3) Oznámenie výsledkov volieb – informácia predsedu miestnej volebnej komisie
o výsledkoch volieb starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva
  4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti
  5) Zloženie sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva
  6) Vystúpenie novozvoleného starostu mestskej časti
  7) Prestávka
  8) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
  9) Určenie overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
  10) Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávaním
a vedením zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa osobitných ustanovení § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  11) Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
  12) Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí
  13) Návrh na zriadenie miestnej rady mestskej časti a voľba jej členov
  14) Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti, voľba ich predsedov a členov
  15) Určenie platu starostu mestskej časti v rozsahu určenom miestnym zastupiteľstvom uznesením číslo 165 zo dňa 18.6.2014
  16) Schválenie harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva
  17) Schválenie harmonogramu poslaneckých dní
  18) Oznámenie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
  18.1) Rôzne
  19) Záver
    mp3