8.zasadnutie MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

16.12.2015
  16. december 2015
Program:
  1) Otvorenie.
  2) Schválenie programu miestneho zastupiteľsrva a procedurálne úkony.
  3) Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce - 1.časť (časť chýba).
  3) Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce - 2.časť.
  3a) Informácia o činnosti zástupcu starostu od ostatného zasadnutia MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.
  4) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.
  5) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2016.
  6) Likvidácia odpísaného a nepotrebného majetku MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.
  7) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2015 - Čerpanie rozpočtu za 3.štvťrok 2015.
  8) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2016 - 2018.
  9) Program rozvoja mesta Košice na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025.
  10) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 3.štvrťrok 2015.
  11) Návrh harmonogramu zasadnutí MZ, MR a odborných komisií MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na 1.polrok 2016.
  12) Návrh harmonogramu poslaneckých dní poslancov MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na 1.polrok 2016.
  13) Interpelácie.
  14) Otázky poslancov.
  15) Rôzne.
  16) Záver.