7.zasadnutie MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce (mimoriadne zvolané)

18.11.2015
  18. november 2015
Program:
  1) Otvorenie.
  2) Schválenie programu miestneho zastupiteľsrva a procedurálne úkony.
  3) VZN č.3/2015, ktorým, sa vyhradzujú miesta na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane.
  4) Záver.