Zástupca starostu 2018 - 2022

 Miroslav Janitor

Politická nominácia:    

 nezávislý kandidát
     Volebný obvod: 2
     Funkcie: 

. Zástupca starostu
. Predseda Komisie na
  ochranu verejného záujmu
. Predseda Komisie športu

     Kontakty: 

 
                                     
                                        e-mail:
 
 janitor.m@extel.sk
                                   
                                      telefón: 
 
   +421 915 323 311
 

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec miestneho zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(2) Zástupcovi starostu, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mestskej časti. Plat zástupcovi starostu určuje starosta, najmä vzhľadom na náročnosť úloh a rozsah výkonu funkcie zástupcu.

(3) Zástupca starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, sa na účely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a na účely starobného dôchodkového sporenia posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.

 

( § 15a   zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v.z.n.p. )