Zásady odmeňovania volených orgánov

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  na základe ustanovenia    §14  odsek 3, písm. b) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov a s použitím § 5 ods.1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov miest a obcí v znení zmien  a doplnkov vydáva

 

 

ZÁSADY  ODMEŇOVANIA

VOLENÝCH ORGÁNOV MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

 

 

§  1

 Úvodné ustanovenia

 

1.1.      Zásady odmeňovania volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa vzťahujú   na starostu, zástupcu starostu,  hlavného kontrolóra a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  (ďalej len miestne zastupiteľstvo). Podľa osobitných ustanovení zásad odmeňovania volených orgánov sa poskytuje odmena aj členom komisií – neposlancom z radov obyvateľov, ktorých za členov komisií zvolí miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

1.2.      Zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti                        Košice-Sídlisko Ťahanovce sú spracované podľa ustanovenia § 14 odsek 4 zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, v ktorom je uvedené, že poslancovi možno poskytnúť primeranú  odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie  podľa zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva. Celková výška všetkých druhov odmien poslanca nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako  10-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom (zákonom o minimálnej mzde).  Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

1.3.      Odmeny podľa týchto zásad odmeňovania nepatria poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny. Vyhlásenie je potrebné predložiť aj v písomnej forme starostovi mestskej časti.

1.3.      Odmena podľa týchto zásad odmeňovania sa poskytuje prvýkrát za druhý štvrťrok 2015.

 

§ 2

Platy a odmeny volených orgánov

 

2.1.      Starosta má nárok na plat určený v súlade so znením zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a schvaľuje ho miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. Plat starostu odsúhlasený miestnym zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. Nárok na plat vznikne starostovi dňom zloženia sľubu starostu.

2.2.      Zástupca starostu, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mestskej časti. Plat zástupcovi starostu určuje starosta, najmä vzhľadom na náročnosť úloh a rozsah výkonu funkcie starostu v písomnom poverení.

 

-2-

2.3.      Plat hlavného kontrolóra ako zamestnanca obce určuje § 18c zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Nárok na plat vznikne hlavnému kontrolórovi dňom uzavretia pracovnej zmluvy s mestskou časťou.

2.4.      Miestne zastupiteľstvo rozhodne o poskytnutí odmien pre hlavného kontrolóra mestskej časti s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 30% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.  Návrh na poskytnutie odmeny hlavnému kontrolórovi sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva po skončení kalendárneho štvrťroka.


 

§ 3

Odmeny poslancov

 

3.1.      Odmena poslancom je poskytovaná podľa ustanovení § 14 ods. 4 zák. číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie. Podľa citovaného ustanovenia celková výška všetkých druhov odmien poslanca nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 10-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom – zákonom o minimálnej mzde.

3.2.      Poslancom miestneho zastupiteľstva sa vypláca mesačne paušálna odmena vo výške 9,3 % z platu starostu mestskej časti schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva.
3.3.       Poslancovi patria ďalšie príplatky a to :

 - za členstvo v miestnej rade mestskej časti patrí príplatok vo výške 17 eur mesačne, pokiaľ miestna rada v príslušnom mesiaci zasadala aspoň jedenkrát,

- predsedom komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti patrí príplatok vo výške 17 eur mesačne, pokiaľ daná komisia v príslušnom mesiaci zasadala aspoň jedenkrát,

- členom komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti patrí príplatok vo výške 14 eur mesačne, pokiaľ daná komisia v príslušnom mesiaci zasadala aspoň jedenkrát.

3.4.      Odmena v komisiách a v miestnej rade sa priznáva len za jednu najvyššiu funkciu.
3.5.      Poslancovi miestneho zastupiteľstva patrí paušálna odmena v prípade, ak sa zúčastní rokovania miestneho zastupiteľstva v celom rozsahu jeho rokovania. Ak sa poslanec zúčastní len na časti zasadnutia, paušálna odmena sa znižuje podľa účasti na hlasovaní počas rokovania miestneho zastupiteľstva,  na základe zistení podľa hlasovacieho zariadenia alebo zápisu v overenej zápisnici rokovania miestneho zastupiteľstva nasledovne:

a) o 10% pri 50%  -  80%-nom hlasovaní

b) o 30% pri 50%-nom hlasovaní a menej

c) o 50% pri vopred ospravedlnenej neúčasti na rokovaní.


 

§ 4

Zníženie odmeny poslanca alebo člena komisie

 

4.1.      Poslancovi, ktorý sa dvakrát a viackrát za sebou ospravedlnene nezúčastní zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa paušálna odmena za príslušný mesiac nevyplatí.
4.2.      Poslancovi, ktorý sa neospravedlnene nezúčastní zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa paušálna odmena nevyplatí.

4.3.      Ak sa v príslušnom mesiaci nekoná miestne zastupiteľstvo, paušálna odmena sa počíta, ako keby sa poslanci zasadnutia zúčastnili.

4.4.      Pri konaní mimoriadneho zastupiteľstva v mesiaci, v ktorom sa konalo aj riadne zastupiteľstvo, paušálna odmena sa počíta podľa účasti poslancov na oboch zastupiteľstvách.

-3-


4.5.      Členovi miestnej rady, ktorý sa prvýkrát ospravedlnene nezúčastní zasadnutia miestnej rady, sa paušálna odmena za príslušný mesiac vyplatí vo výške 50 %.
4.6.      Členovi miestnej rady, ktorý sa dvakrát a viackrát za sebou ospravedlnene nezúčastní zasadnutia miestnej rady, sa paušálna odmena za príslušný mesiac nevyplatí.
4.7.      Členovi miestnej rady, ktorý sa neospravedlnene nezúčastní zasadnutia miestnej rady, sa paušálna odmena nevyplatí.

4.8.      Ak sa v príslušnom mesiaci nekoná zasadnutie miestnej rady, paušálna odmena sa nevyplatí.

4.9.      Ak sa v príslušnom mesiaci koná zasadnutie miestnej rady trikrát a viackrát, paušálna odmena sa vypočíta z percentuálnej účasti jej člena na zasadnutiach.

4.10.    Členovi komisie miestneho zastupiteľstva, ktorý sa prvýkrát ospravedlnene nezúčastní zasadnutia komisie miestneho zastupiteľstva, sa paušálna odmena za príslušný mesiac vyplatí vo výške 50%.

4.11.    Členovi komisie miestneho zastupiteľstva, ktorý sa dvakrát a viackrát za sebou ospravedlnene nezúčastní zasadnutia komisie miestneho zastupiteľstva, sa paušálna odmena za príslušný mesiac nevyplatí.

4.12.    Členovi komisie miestneho zastupiteľstva, ktorý sa neospravedlnene nezúčastní zasadnutia komisie miestneho zastupiteľstva, sa paušálna odmena nevyplatí.
4.13.    Ak sa v príslušnom mesiaci koná zasadnutie komisie miestneho zastupiteľstva dvakrát a viackrát, paušálna odmena sa vypočíta z percentuálnej účasti jej člena na zasadnutiach.
 

§ 5

Odmeňovanie členov komisií miestneho zastupiteľstva - neposlancov

5.1.      Členom komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti - neposlancom z radov obyvateľov sa vypláca mesačná paušálna odmena vo výške 14 eur mesačne, pokiaľ daná komisia v príslušnom mesiaci zasadala aspoň jedenkrát.

5.2.      Pri znížení mesačnej paušálnej odmeny za neúčasť na zasadnutí komisie sa postupuje ako u členov komisií poslancov, t.j. ako je uvedené v ustanovení § 4, v bodoch 4.11. až 4.13.

 

 

 

§ 6

Spoločné ustanovenia

6.1.      Poslanec aj neposlanec  môže svoju neúčasť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva alebo na zasadnutí miestnej rady alebo komisie miestneho zastupiteľstva ospravedlniť pred začiatkom rokovania písomne alebo e-mailom,  prípadne aj telefonicky zástupcovi starostu.

6.2.      Podkladom pre výplatu paušálnej odmeny poslancovi je prezenčná listina zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva, výstup z hlasovacieho zariadenia alebo zápis v overenej zápisnici rokovania miestneho zastupiteľstva, zasadnutia miestnej rady alebo komisie miestneho zastupiteľstva. Podkladom pre výplatu paušálnej odmeny neposlancovi je účasť na zasadnutí komisie miestneho zastupiteľstva podložená prezenčnou listinou. V prípade ospravedlnenej neúčasti sa k prezenčnej listine priloží písomné ospravedlnenie.

6.3.      Za prácu spojenú s významnou osobnou zodpovednosťou v poslaneckých pracovných skupinách vytvorených na splnenie konkrétnej úlohy výkonného charakteru môže byť poslancovi priznaná odmena a to na návrh iného poslanca alebo starostu mestskej časti.

-4-

6.4.      Pri zabezpečovaní aktivít mestskej časti, na ktoré poslanec svojou aktivitou zabezpečí aj finančné krytie mimo rozpočtu mestskej časti sa po skončení akcie poskytne poslancovi jednorazová odmena vo výške 5 % zo sumy získaného príspevku.

6.5.      Odmeny podľa týchto zásad odmeňovania sa vyplácajú mesačne vo výplatných termínoch miestneho úradu mestskej časti a to poukázaním na osobný účet v peňažnom ústave alebo priamo v pokladni miestneho úradu mestskej časti.

6.6.      O použití nevyčerpaných rozpočtovaných finančných prostriedkoch, ktoré sa získajú krátením odmien za neúčasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva, rozhodne miestne zastupiteľstvo vždy k dátumu svojho posledného zasadnutia v danom roku a to na základe návrhu finančnej komisie a miestnej rady.

                                              

§ 7

Záverečné ustanovenia

7.1.      Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania volených orgánov mestskej časti schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

7.2.      Tieto Zásady odmeňovania volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce dňa 18.3.2015  uznesením číslo  62/2015.

7.3.      Schválením týchto Zásad odmeňovania volených orgánov mestskej časti sa rušia Zásady odmeňovania volených orgánov mestskej časti schválené uznesením číslo 56 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti dňa 29.6.2011.

7.4.      Tieto Zásady odmeňovania volených orgánov mestskej časti nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia v miestnom zastupiteľstve a účinnosť dňom podpísania uznesenia o ich schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.


 

 

 

                                                                                  JUDr. Cyril  Betuš

                                                                                          starosta