Materiály na 12. zasadnutie MZ 8.1.2020

08.01.2020
  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  5. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2020-2022
  6. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I. polrok 2020
  7. Interpelácie
  8. Otázky poslancov
  9. Rôzne
  10. Záver                        
Dokumenty na stiahnutie
(02.01.2020, veľkosť: 203.46 KB)
(07.01.2020, veľkosť: 634.05 KB)
(07.01.2020, veľkosť: 1.66 MB)