Materiály na 13. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.4.2020

14.04.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a 
13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

na deň 14. apríla 2020 (utorok)  so začiatkom o 16.00 hod.

v priestoroch športového areálu Základnej školy Belehradská  21 v Košiciach

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 3. Voľba  návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 6. Správa hlavnej kontrolórky mestskej časti 
 7. Čerpanie rozpočtu mestskej časti za  IV.štvrťrok 2019
 8. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 – 1. zmena rozpočtu
 9. Návrhy na Cenu mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020
 10. Odmena hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2019
 11. Interpelácie
 12. Otázky poslancov
 13. Rôzne
 14. Záver