Materiály na 11. zasadnutie MZ 18.12.2019

18.12.2019
 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Správa riaditeľa obvodného oddelenia PZ SR Košice-Ťahanovce
 6. Správa veliteľa Mestskej polície  Košice - Ťahanovce
 7. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 8. Schválenie úhrady faktúry číslo 5211900086
 9. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 10. Čerpanie rozpočtu za III.  štvrťrok 2019
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2020-2022
 12. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2020-2022
 13. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu metskej časti na I.  polrok 2020
 14. Voľba členov redakčnej rady
 15.      A/  Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce–pokračovanie prerušeného  bodu rokovania 

                 B/ Zásady informovanosti verejnosti prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – návrh mestskej časti

 1. Zmena všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2015
 2. Správa o činnosti Klubu seniorov sídlisko Ťahanovce
 3. Správa o činnosti komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 4. Personálne zmeny v Komisii komunitného rozvoja a kultúry
 5. Odmena hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2019
 6. Harmonogram zasadnutí volených orgánov na I. polrok 2020
 7. Interpelácie
 8. Otázky poslancov
 9. Rôzne
 10. Záver                        
Dokumenty na stiahnutie
(23.12.2019, veľkosť: 33.26 KB)