Materiály na 10. - mimoriadne zvolané zasadnutie MZ 18. októbra 2019

17.10.2019
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasdnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
5. Schválenie investičného zámeru na výstavbu polyfunkčného parkovacieho domu na pozemku parcelné číslo 3352/3 a 3353/3 v k.ú. Nové Ťahanovce
6. Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
7. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 - 6. zmena rozpočtu
8. Personálne otázky - členstvo v Rade školy ZŠ Belehradská a zmeny v Komisii pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní
9. Informácia o realizovaných investičných akciách z finančných prostriedkov zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 a z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019
10. Interpelácie
11. Otázky poslancov
12. Rôzne
13. Záver
Dokumenty na stiahnutie
(17.10.2019, veľkosť: 512.53 KB)