Materiály na 9. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.9.2019

20.09.2019
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
5. Správa veliteľa Stanice mestskej polície Košice-Ťahanovce
6. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
8. Správa o interpeláciách
9. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019
10. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mestskej časti k 30.6.2019
11. Programový rozpočet mestskej časti na rok 2019 - 5. zmena rozpočtu - pokračovanie prerušeného bodu zo zasadnutia konaného 19.8.2019
12. Zriadenie zón zákazu státia pre motorové vozidlá dĺžky nad 4,9m v čase od 17.00 do 7.00 hod.
13. Interpelácie
14. Otázky poslancov
15. Rôzne
16. Záver
Dokumenty na stiahnutie
(17.10.2019, veľkosť: 460.64 KB)