Materiály na 7. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 24. 7.2019

24.07.2019
 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadania miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Programový rozpočet  mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovcena rok 2019 - IV. zmena rozpočtu
 6. Odmena hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2019
 7. Stratégia dobrovoľníctva
 8. Interpelácie
 9. Otázky poslancov
10. Záver
Dokumenty na stiahnutie
(17.10.2019, veľkosť: 351.42 KB)