23. zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

12.09.2018

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

 

Košice, 23. augusta 2018

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

23. rokovanie miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na

12. septembra 2018 /streda/ o 14.00 hod.

 

Miesto konania:  Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.
 3. Overovacia štúdia pre územie s predpokladanou výstavbou garážovo parkovacieho domu vo vnútrobloku  Sofijskej ulice v Košiciach - Informácia.
 4. Overovacia štúdia pre územie s predpokladanou výstavbou garážovo parkovacieho domu v lokalite medzi Pekinskou a Hanojskou ulicou – Informácia.
 5. Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
 6. Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 13.6.2018 poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 
 7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
 8. Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2016-2018. Monitoring plnenia za rok 2017.
 9. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k 30.6.2018.
 10. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2018 - Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2018.
 11. Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za 2.štvrťrok 2018.
 12. Interpelácie.
 13. Otázky poslancov.
 14. Rôzne.
 15. Záver
   

JUDr. Cyril Betuš

                starosta

Dokumenty na stiahnutie
(24.08.2018, veľkosť: 1.24 MB)