22. zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

10.07.2018

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

 

Košice, 3. júl 2018

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

m i m o r i a d n e  z v o l á v a m

22. rokovanie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na

10. júla 2018 /utorok/ o 14.00 hod.

 

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.
  3. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2018 - 3.zmena rozpočtu.
  4. Záver.
     

JUDr. Cyril Betuš

                starosta

Dokumenty na stiahnutie
(03.07.2018, veľkosť: 719.27 KB)