21. zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

13.06.2018

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Košice, 25. mája 2018

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

21. rokovanie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na

13. júna 2018 /streda/ o 14.00 hod.

 

Miesto konania:  Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.
 3. Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
 4. Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 14.3.2018 poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 
 5. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
 6. Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2017.
 7. Výročná správa mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2017.
 8. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2017.
 9. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2018 - Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018.
 10. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017 - 2.zmena rozpočtu.
 11. Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za 1.štvrťrok 2018.
 12. Doplnok  číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti číslo 4/2009 o čistote a verejnom poriadku.
 13. Rozsah výkonu funkcie starostu MČ Košice–Sídlisko Ťahanovce na funkčné obdobie 2018 – 2022.
 14. Informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
 15. Návrh harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 2.polrok 2018.
 16. Návrh harmonogramu poslaneckých dní poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 2.polrok 2018.
 17. Interpelácie.
 18. Otázky poslancov.
 19. Rôzne.
 20. Záver
   

JUDr. Cyril Betuš

                starosta

Dokumenty na stiahnutie
(08.06.2018, veľkosť: 2.05 MB)