20.zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

14.03.2018

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

20. rokovanie miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na

14. marca 2018 /streda/ o 14.00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice

Program:
 

1)Otvorenie.

2)Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.

3)Regulácia parkovania vozidiel nad 2,5 tony osadením trvalého dopravného značenia v súlade s určením dopravného značenia vydaným mestom Košice, referát dopravy dňa 30.3.2017 pod č. MK/2017/11274 - Informácia. 

4)Informácia o činnosti stanice mestskej polície Košice-Ťahanovce.

5)Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

6)Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

7)Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 13.12.2017 poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

8)Stanovisko mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce k zámene, resp. predaju pozemku parcelné číslo 2659 registra E katastrálne územie Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice.

9)Overovacie štúdie pre územia s predpokladanou výstavbou garážovo parkovacích domov na Sofijskej ulici a Ázijskej triede.   

10)Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2018 – 1.zmena rozpočtu.

11)Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 4.štvrťrok 2017.

12)Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2018, ktorým sa ruší všeobecne záväzné  nariadenie mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2011 o zriadení predajného miesta  na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov.

13)Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 2/2018 o podmienkach organizácie  príležitostných trhov  a o podmienkach ambulantného  predaja z pojazdnej predajne na území mestskej časti

14)Návrhy na Cenu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce na rok 2018.

15)Interpelácie.

16)Otázky poslancov.

17)Rôzne.

18)Záver.
 

 

                                                                            JUDr. Cyril Betuš

                                                                                    starosta

 

Dokumenty na stiahnutie
(08.03.2018, veľkosť: 3.95 MB)