19.zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

13.12.2017

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Košice, 24. novembra 2017

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

19. rokovanie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na

13. decembra 2017 /streda/ o 14.00 hod.

 

Miesto konania:  Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice.Program:

1)   Otvorenie.

2)   Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.

3)   Výstupný dokument z archívneho historického výskumu k murovanému stĺpu hlavného motívu erbu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

4)   Voľba prísediacich Okresného súdu Košice I. na volebné obdobie 2018 –2021.

5)   Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

6)   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

7)   Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 20.9.2017 poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

8)   Pomenovanie ulice ”Ulica Zelený dvor” v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

9)   Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2017 - Čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2017.

10) Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2018 – 2020.

11) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 3.štvrťrok 2017.

12) Návrh riešenia dopravy v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - Informácia.

13) Informatívna správa o meraní hluku v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.   

14) Návrh harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 1.polrok 2018.

15) Návrh harmonogramu poslaneckých dní poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 1.polrok 2018.

16) Interpelácie.

17) Otázky poslancov.

18) Rôzne.

19) Záver
 

 

JUDr. Cyril Betuš v.r.

                starosta

Dokumenty na stiahnutie
(08.12.2017, veľkosť: 2.36 MB)
(13.12.2017, veľkosť: 5.32 MB)