17.zasadnutieMZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

24.08.2017

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Košice, 25. augusta 2017

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

17. rokovanie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na

13. septembra 2017 /streda/ o 14.00 hod.

 

Miesto konania:  Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice.

 

Program:

1)   Otvorenie.

2)   Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.

3)   Prerokovanie petície za výstavbu garážového domu na Sofijskej ulici v Košiciach.

4)   Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

5)   Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 14.6.2017 poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

6)   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

7)   Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k 30.6.2017.

8)   Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017 - Čerpanie rozpočtu za 2. štvrťrok 2017.

9)   Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017 - 3.zmena rozpočtu.

10)      Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 2/2017o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

11) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za 2.štvrťrok 2017.

12) Interpelácie.

13) Otázky poslancov.

14) Rôzne.

15) Záver
 

 

JUDr. Cyril Betuš v.r.

                starosta

Dokumenty na stiahnutie
(07.09.2017, veľkosť: 1.57 MB)