16. zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

14.06.2017

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

 

 

Košice, 25. mája 2017

 

P O Z V Á N K A

 

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

z v o l á v a m

 

 

16. rokovanie miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na

 

 

14. júna 2017 /streda/ o 14.00 hod.

 

Miesto konania:  Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice.

 

Program:

1)   Otvorenie.

2)   Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.

3)   Výsledok prieskumu názoru obyvateľov na zámer výstavby garážovo parkovacieho komplexu firmy Sell Slovakia, s.r.o. na Sofijskej ulici. – pokračovanie prerušeného bodu z 15.3.2017.

4)   Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

5)   Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 15.3.2017 poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

6)   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

7)   Umiestnenie stavby „Diskontná predajňa s alkoholom“ na Ázijskej triede.

8)   Odpredaj majetku mestskej časti „Prístrešok, dlažba, stoly a oplotenie pre ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov na Budapeštianskej ulici“.

9)   Kúpa spoluvlastníckych podielov na novovzniknutých pozemkoch v katastrálnom území Nové Ťahanovce.

10) Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2016.

11) Výročná správa mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2016.

12) Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2016.

13) Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017 - Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2017.

14) Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017 - 2.zmena rozpočtu.

15) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za 1.štvrťrok 2017.

16) Určenie platu starostu  mestskej časti podľa zákona číslo  253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

17) Informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

18) Návrh na Cenu Košického samosprávneho kraja na rok 2017.   

19) Návrh harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 2.polrok 2017.

20) Návrh harmonogramu poslaneckých dní poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 2.polrok 2017.

21) Interpelácie.

22) Otázky poslancov.

23) Rôzne.

24) Záver


JUDr. Cyril Betuš

                starosta

Dokumenty na stiahnutie
(15.06.2017, veľkosť: 3.05 MB)