15. zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

22.02.2017

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
Košice, 17. februára 2017

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
15. rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na
15. marca 2017 /streda/ o 14.00 hod.

Miesto konania:  Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice.

Program:

1)   Otvorenie.

2)   Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.

3)   Výsledok prieskumu názoru obyvateľov na zámer výstavby garážovo parkovacieho komplexu firmy Sell Slovakia, s.r.o. na Sofijskej ulici.

4) Informácia o činnosti stanice MsP Košice-Ťahanovce

5)   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

6)   Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

7)   Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 14.12.2016 poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

8)   Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2016-2018. Monitoring plnenia za rok 2016. 

9)   Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017 – 1.zmena rozpočtu.

10)   Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 4.štvrťrok 2016.   

11) Doplnok k VZN MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

12)  Návrh VZN MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2017, ktorým sa ruší VZN MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2013 o určovaní pravidiel času   predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

13) Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I 

14)  Informácia o priebehu zimnej údržby v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.

15)  Návrhy na Cenu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce na rok 2017.

16)  Interpelácie.

17)  Otázky poslancov.

18)  Rôzne.

19)  Záver.
 

JUDr. Cyril Betuš - starosta

Dokumenty na stiahnutie
(10.03.2017, veľkosť: 1.73 MB)