14. zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

25.11.2016
Košice, 20. novembra 2016 
 
P O Z V Á N K A 
 
 
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §13 ods. 4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 
z v o l á v a m 
 
14. rokovanie miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 14. decembra 2016 /streda/ o 14.00 hod. 
 
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice.  Program:
1) Otvorenie.
2) Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.
3) Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
4) Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
5) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
6) Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 14.9.2016 poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.  
7) Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2016 - Čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2016.
8) Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2017 – 2019.
9) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 3.štvrťrok 2016.    
10) Návrh harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 1.polrok 2017.
11) Návrh harmonogramu poslaneckých dní poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 1.polrok 2017.
12) Interpelácie.
13) Otázky poslancov.
14) Rôzne.
15) Záver 
 
JUDr. Cyril Betuš 
        starosta 
Dokumenty na stiahnutie
(15.12.2016, veľkosť: 3.22 MB)