12. zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

14.09.2016

PROGRAM :

1)   Otvorenie.

2)   Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.

3)   Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

4)   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

5)   Správa o odpovediach na interpelácie, ktoré boli vznesené 15.6.2016 poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.  

6)   Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2016 k 30.6.2016.

7)   Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2016 -Čerpanie rozpočtu za 2. štvrťrok 2016.

8)   Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2016 - 3.zmena rozpočtu.

9)   Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 2.štvrťrok 2016.   

10) Návrh na Cenu KSK resp. predsedu KSK na rok 2016.

11) Interpelácie.

12) Otázky poslancov.

13) Rôzne.

14) Záver.
 

JUDr. Cyril Betuš

                starosta

Dokumenty na stiahnutie
(31.08.2016, veľkosť: 1.7 MB)