Materiály na zasadnutia miestneho zastupiteľstva 2018 - 2022

počítadlo.abz.cz

Stránka / 3        nasledujúce
23.06.2021

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.1  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov z v o l á v a 
22.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 23. júna  2021  (streda)  so začiatkom o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

viac
Stránka / 3        nasledujúce