19. zasadnutie miestneho zastupiteľstva12.2.2021

12.02.2021

 

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  3. Voľba  návrhovej komisie
  4. Schválenie programu  zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu programového rozpočtu mestskej časti na roky 2021-2023.   Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2021
  6. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 – 2023
  7. Aktuálna situácia v lokalite na Berlínskej ulici – Uplatňované návrhy zo strany spoločnosti ODEKO Družstvo.
  8. Interpelácie
  9. Otázky poslancov
  10. Záver

                                                                     

                                                                       Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                                   starosta