18.zasadnutie miestneho zastupiteľstva 16.12.2020

16.12.2020

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 3. Voľba  návrhovej komisie
 4. Schválenie programu  zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 6. Správa o interpeláciách
 7. Dopravno-technická štúdia „Cestná komunikácia Ázijská trieda – Magnezitárska ulica“ – spolufinancovanie obstarania štúdie
 8. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky – Stanovisko k Čerpaniu rozpočtu za III. Štvrťrok 2020, Stanovisko k 5. zmene Programového rozpočtu na rok 2020
 9. Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2020
 10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roku 2021 – 2023
 11. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2021 – 2023
 12. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na I. polrok 2021
 13. Personálne zmeny v Miestnej rade mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 14. Správa o činnosti komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 15. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mestskej časti za III. štvrťrok 2020
 16. Harmonogram zasadnutí volených orgánov na I. polrok 2021
 17. Interpelácie
 18. Otázky poslancov
 19. Rôzne
 20. Záver                                                              

                                                                                   Mgr. Ing. Miloš Ihnát
                                                                                         starosta