17. mimoriadne zvolané zasadnutie miestneho zastupiteľstva

20.11.2020

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  3. Voľba  návrhovej komisie
  4. Schválenie programu  zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  5. Návrh na odkúpenie pozemkov pod budúcou stavbou „ Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda-Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice
  6. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020  – 5. zmena rozpočtu
  7. Interpelácie
  8. Otázky poslancov
  9. Rôzne
  10. Záver