16. mimoriadne zvolané zasadnutie miestneho zastupiteľstva

15.10.2020

 

        Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 3. Voľba  návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR
 6. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na    kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020  
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k 4. zmene programového rozpočtu mestskej časti
 8. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  na rok 2020 – 4. zmena rozpočtu
 9. Obchodné centrum Košice,  Pri hati – stanovisko k návrhu  umiestnenia stavby
 10. Interpelácie
 11. Otázky poslancov
 12. Záver