15. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

16.09.2020

Program:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti

3.      Voľba  návrhovej komisie

4.      Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti

5.      Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

6.      Správa veliteľa Mestskej polície Košice – Ťahanovce

7.      Správa o činnosti Klubu seniorov Sídlisko Ťahanovce

8.      Správa  o činnosti hlavnej kontrolórky

9.      Správa o interpeláciách

10.  Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok  2020

11.  Monitorovacia správa plnenia  programového rozpočtu mestskej časti k 30.6.2020

12.  Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020                            - 3. zmena rozpočtu

13.  Odpustenie nevymožiteľných  pohľadávok podľa Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

14.  Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce – návrh nového znenia

15.  Odmena hlavnej kontrolórky za 2. štvrťrok 2020

16.  Interpelácie

17.  Otázky poslancov

18.  Rôzne

19.  Záver

                                                          

                                    

Dokumenty na stiahnutie
(10.09.2020, veľkosť: 133.49 KB)