14. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 17.6.2020

17.06.2020

Program:

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti

3.       Voľba  návrhovej komisie

4.       Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti

5.       Správa riaditeľa obvodného oddelenia PZ SR Košice-Ťahanovce

6.       Správa veliteľa Mestskej polície Košice-Ťahanovce

7.       Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

8.       Správa o interpeláciách

9.       Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou

10.   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky, Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

11.   Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

12.   Návrhy na Cenu mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020

13.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2019

14.   Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  za rok 2019 so stanoviskom audítora

15.   Výročná správa za rok 2019

16.   Hodnotiaca správa  plnenia programového  rozpočtu za rok 2019

17.   Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2020

18.   Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2020

19.   Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – 2. zmena rozpočtu

20.   Návrhy na rokovanie miestneho  zastupiteľstva  predložené  poslancom Martinom Cuperom  - Úprava dopravného značenia na Sofijskej ulici a  Celoročné povolenie pre realizáciu umelcov na opornom múre Aténska ulica

21.   Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

22.   Informácia o sociálnej podpore mesta Košice pre dôchodcov v období od  1.4.-30.6.30.2020   zameranej na ochranu dôchodcov pred šírením ochorenia COVID - 19

23.   Odmena hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2019 a I. štvrťrok 2020

24.   Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti na II. polrok 2019

25.   Interpelácie

26.   Otázky poslancov

27.   Rôzne

28.   Záver