12. mimoriadne zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce 08.01.2020

08.01.2020

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  5. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2020-2022
  6. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu metskej časti na I.  polrok 2020
  7. Interpelácie
  8. Otázky poslancov
  9. Záver