13. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.04.2020

14.04.2020

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 3. Voľba  návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 6. Správa hlavnej kontrolórky mestskej časti
 7. Čerpanie rozpočtu mestskej časti za  IV.štvrťrok 2019
 8. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok  2020 – 1. zmena rozpočtu
 9. Návrhy na Cenu mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok  2020
 10. Odmena hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2019
 11. Interpelácie
 12. Otázky poslancov
 13. Rôzne
 14. Záver