11. zasadnutie MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce 18.12.2019

18.12.2019

      Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Správa riaditeľa obvodného oddelenia PZ SR Košice-Ťahanovce
 6. Správa veliteľa Mestskej polície  Košice - Ťahanovce
 7. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
 8. Schválenie úhrady faktúry číslo 5211900086
 9. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
 10. Čerpanie rozpočtu za III.  štvrťrok 2019
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti na roky 2020-2022
 12. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2020-2022
 13. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu metskej časti na I.  polrok 2020
 14. Voľba členov redakčnej rady
 15. A/  Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce–pokračovanie prerušeného  bodu rokovania
  B/ Zásady informovanosti verejnosti prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – návrh mestskej časti
 16. Zmena všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2015
 17. Správa o činnosti Klubu seniorov sídlisko Ťahanovce
 18. Správa o činnosti komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 19. Personálne zmeny v Komisii komunitného rozvoja a kultúry
 20. Odmena hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2019
 21. Harmonogram zasadnutí volených orgánov na I. polrok 2020
 22. Interpelácie
 23. Otázky poslancov
 24. Rôzne
 25. Záver                        

                                                          

                                                           Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                    starosta