10. mimoriadne zvolané zasadnutie MZ 18.10. 2019

14.10.2019

Starosta mestskej časti  na základe žiadosti poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce: Ing. Štefana Bereša, Ing. Branislava Juru M.B.A., JUDr. Cyrila Betuša,  Martina Cupera, Ing. Stanislava Šimka a Miroslava Špaka,  doručenej dňa 11.10.2019,  podľa § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  mimoriadne  z v o l á v a                               

10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

                                                            na deň 18. októbra  2019  (piatok )  so začiatkom o 9.00 hod.

 v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 3. Voľba  návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 5. Schválenie investičného zámeru na výstavbu polyfunkčného parkovacieho domu na pozemku parcelné  číslo 3352/3 a 3353/3 v k.ú. Nové Ťahanovce
 6. Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 7. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019  - 6. zmena rozpočtu
 8. Personálne otázky – členstvo v Rade školy ZŠ Belehradská a zmeny v Komisii pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní
 9. Informácia o realizovaných investičných akciách z finančných prostriedkov zo 4.  zmeny Programového rozpočtu  mesta Košice na rok 2019 a z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019
 10. Interpelácie
 11. Otázky poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver

                                                                  Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                      starosta