Časový plán zasadnutí

Harmonogram je vypracovaný vždy na aktuálne obdobie tak,aby zodpovedal požiadavkam zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Harmonogram podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

12. mimoriadne zvolané  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa uskutoční

       dňa 8. januára 2020 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice.

13. zvolané zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa uskutoční 

       dňa 14. apríla 2020, (pôvodný termín  bol prvotne zmenený na 27.3.2020, kedy nebolo zasadnutie uznášaniaschopné, v ďalšom
       termíne  31.3.2020 zastupiteľstvo opäť nebolo uznášaniaschopné, starosta preto zvolal zastupiteľstvo na ďalší náhradný
       termín 8.4.2020,  ktorý bol opäť zrušený z dôvodu opatrení vlády v súvislosti so šírením koronavírusu. Starosta preto zvolal
       miestne zastupiteľstvo opäť na 14.4.2020

14. zvolané zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce sa uskutoční  dňa 17.júna 2020.

17. mimoriadne zvolané zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti košice-Sídlisko Ťahanovce sa uskutoční 26.novembra 2020

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ NA II. POLROK 2020

Termíny zasadnutí Miestnej rady

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Streda 9.9.2020


Streda 16.9.2020
 

Streda 9.12.2020


Streda 16.12.2020
 

 

Termíny zasadnutí komisií

Uzávierka doručovania materiálov

31.8.2020 - 4.9.2020

29.8.2020

30.11.2020 - 4.12.2020

25.11.2020

Dokumenty na stiahnutie
(08.04.2020, veľkosť: 544.13 KB)