17. zasadnutie miestnej rady 15.10.2020

15.10.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov   z v o l á v a 
17. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň 15. október 2020  (štvrtok)   so začiatkom o 13:00  hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko  Ťahanovce
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestnej rady
  4. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na    kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020  
  5. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  na rok 2020 – 4. zmena rozpočtu
  6. Obchodné centrum Košice,  Pri hati – stanovisko k návrhu  umiestnenia stavby
  7. Schválenie programu 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  8. Záver

                                  

                                                           Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                        starosta