16. zasadnutie miestnej rady 9.9.2020

09.09.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov   z v o l á v a 
16. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň  9. septembra  2020   so začiatkom o 15,00 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

Program:

     

 1. Otvorenie

 2. Schválenie programu rokovania Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko     Ťahanovce

 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestnej rady

 4. Správa o činnosti Klubu seniorov Sídlisko Ťahanovce

 5. Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2020

 6. Monitorovacia správa   plnenia programového  rozpočtu k 30.6.2020

 7. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  na rok 2020 – 3.           zmena rozpočtu

 8. Odpustenie nevymožiteľných pohľadávok podľa Zásad hospodárenia s majetkom           mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

 9. Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko  Ťahanovce – návrh      nového znenia

10. Schválenie programu 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti

11. Rôzne

12. Záver

          

                                                           Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                        starosta