15. zasadnutie miestnej rady 10.6.2020

10.06.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov   z v o l á v a 

15. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovcena deň  10. júna 2020   so začiatkom o 14,00 hod. 
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestnej rady  mestskej časti
 4. Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou
 5. Návrhy na Cenu mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020
 6. Záverečný účet mestskej časti  za rok 2019 so stanoviskom audítora
 7. Výročná správa za rok 2019
 8. Hodnotiaca správa  plnenia programového  rozpočtu za rok 2019
 9. Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2020
 10. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2020
 11. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – 2. zmena rozpočtu
 12. Návrhy na rokovanie miestneho  zastupiteľstva  predložené  poslancom Martinom Cuperom  - Úprava dopravného značenia na Sofijskej ulici a  Celoročné povolenie pre realizáciu umelcov na opornom múre Aténska ulica
 13. Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 14. Informácia o sociálnej podpore mesta Košice pre dôchodcov v období od                         1.4.-30.6.30.2020 zameranej na ochranu dôchodcov pred šírením ochorenia COVID – 19
 15. Harmonogram zasadnutí volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  na   II. polrok 2020
 16. Schválenie programu 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 17. Rôzne
 18. Záver

                                                                              Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                                           starosta