14. zasadnutie miestnej rady 20.4.2020

20.04.2020
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
 
Starosta mestskej časti v zmysle článku 12 ods. 1) Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
mimoriadne z v o l á v a 14. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň (pondelok) 20.4.2020 so začiatkom o 14.00 hod. v kancelárii starostu
 
Program:
  1. Otvorenie
  2. Pozastavenie výkonu uznesenia číslo 272 prijatého dňa 14.4.2020
  3. Záver

Mgr. Ing. Miloš Ihnát
       starosta