13. zasadnutie miestnej rady 11.3.2020

11.03.2020

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov   z v o l á v a  
13. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  na deň  11. marca 2020   so začiatkom o 11.00 hod. v zasadacej
miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  4. Čerpanie rozpočtu za IV. štvrťrok 2019
  5. Programový rozpočet mestskej časti na rok  2020 – 1. zmena rozpočtu
  6. Návrhy na Cenu mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok  2020
  7. Poslanecké návrhy
  8. Schválenie programu 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  9. Rôzne
  10. Záver

                                              

           

                                                           Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                     starosta