12. zasadnutie miestnej rady 08.01.2020

08.01.2020

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov   z v o l á v a mimoriadne

 

12. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

                          na deň  8. januára 2020  (streda )  so začiatkom o 14.15 hod.

 

            v kancelárii starostu mestskej časti,  Americká trieda 15, Košice

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  4. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko  na roky 2020 – 2022
  5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu metskej časti na I.  polrok 2020
  6. Schválenie programu 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  7. Rôzne
  8. Záver