11. zasadnutie miestnej rady 27.12.2019

20.12.2019
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
 
Starosta mestskej časti v zmysle článku 12 ods. 1) Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
mimoriadne z v o l á v a 11. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na deň 27.12.2019 so začiatkom o 10.00 hod. v kancelárii starostu
 
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia miestneho zastupiteľstva, ktorým boli
schválené Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných
prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - poslanecký návrh
3. Záver
 
 
Mgr. Ing. Miloš Ihnáit
starosta