10. zasadnutie miestnej rady 11.12.2019

11.12.2018

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

                       

            Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov   z v o l á v a 10. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

                          na deň  11. decembra  2019  (streda )  so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 4. Schválenie úhrady faktúry číslo 5211900086
 5. Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2019
 6. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko  na roky 2020 – 2022
 7. Určenie objemu finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti na poskytnutie dotácií v roku 2020 a prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií  z rozpočtu mestskej časti
 8. Voľba členov redakčnej rady
 9. Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko – pokračovanie prerušeného bodu rokovania
 10. Zmena všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2015 - návrh
 11. Správa o činnosti Klubu seniorov sídlisko Ťahanovce
 12. Personálne zmeny  v Komisii komunitného rozvoja a kultúry
 13. Harmonogram zasadnutí volených orgánov na I. polrok 2020
 14. Schválenie programu 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti
 15. Rôzne
 16. Záver

                                                    

                                                           Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                     starosta