9. zasadnutie miestnej rady 15.10.2019

14.10.2019

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

                       

            Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov   z v o l á v a  
9. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň  15. októbra  2019  (utorok)  so začiatkom o 10,00 hod.

 v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  4. Schválenie investičného zámeru na výstavbu polyfunkčného parkovacieho domu na pozemku parcelné  číslo 3352/3 a 3353/3 v k.ú. Nové Ťahanovce
  5. Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
  6. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019                            - 6. zmena rozpočtu
  7. Personálne otázky – členstvo v Rade školy ZŠ Belehradská a zmeny v Komisii pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní
  8. Informácia o realizovaných investičných akciách z finančných prostriedkov zo 4.  zmeny Programového rozpočtu  mesta Košice na rok 2019 a z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019
  9. Schválenie programu 10.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce
  10. Rôzne

                                                           Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                      starosta