8. zasadnutie miestnej rady 18.9.2019

11.09.2019

Starosta mestskej časti v zmysle § 15 ods.2  písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  v znení neskorších predpisov   z v o l á v a 
 8. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

 na deň  18. septembra  2019  (streda)  so začiatkom o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, Košice

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
 4. Čerpanie rozpočtu za I. polrok  2019
 5. Monitor programového rozpočtu mestskej časti k 30.6.2019
 6. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mestskej časti  na rok 2019 k 30.6.2019
 7. Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019                       -  5.  zmena rozpočtu -  pokračovanie prerušeného bodu zo zasadnutia konaného 19.8.2019
 8. Zriadenie zón zákazu státia pre motorové vozidlá dĺžky nad 4,9 m v čase  od  17.00 hodiny do 07.00 hodiny
 9. Schválenie programu 9.zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce
 10. Rôzne
 11. Záver

                                                         

                                                           Mgr. Ing. Miloš Ihnát

                                                                    starosta