Osvedčovanie listín a podpisov

04.10.2018

SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV    
vyberaných mestskou časťou Košice – Sídlisko Ťahanovce    
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis    2,00 €
Osvedčenie listiny, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku    2,00 €
Osvedčenie listiny, za každú aj začatú stranu v českom jazyku    3,00 €
Vyhotovenie kópie listiny - jedna strana    0,10 €
Vyhotovenie kópie listiny - obojstranná    0,15 €

Oslobodenie od platenia správnych poplatkov je upravené v § 4 zákona o správnych poplatkoch.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obce.

 

Ďalšie informácie

 

Dokumenty na stiahnutie